image

Nơi Yêu thương gửi trao

Where love is shown everyday
image

Nơi Tài năng tỏa sáng

Where every student thrives
image

Nơi Tương lai bắt đầu

Where the future begins
Thpt Xuân Mai qua các con số
0

Số lượng
Học sinh giỏi thành phố

0%

Tỉ lệ
đỗ tốt nghiệp

0

CBGV
và Thạc sĩ

0

Năm
thành lập